Hvad er privat skifte?

Hvis alle arvinger er enige, kan boet behandles efter reglerne om privat skifte. Privat skifte kan ske i samarbejde med en advokat, som sørger for alt det praktiske omkring skiftet og som fungerer som boets kontaktperson. Privat skifte kræver, at boet er solvent.

For at kunne skifte boet privat, skal en af arvingerne være myndig og solvent. Dette skal dokumenteres overfor Skifteretten. Såfremt man først senere i forbindelse med boets behandling bliver opmærksom på, at boet er insolvent, kan arvingerne bakke ud af det private skifte og anmode Skifteretten om, at boet behandling overgår til bobestyrerbo.

Advokaten eller arvingerne skal anmode om at få boet udleveret til privat skifte.

Såfremt en eller flere arvinger er bosiddende i udlandet, skal der stilles bankgaranti eller sikkerhed for boets samlede udgifter. Alternativt kan man lade sig repræsentere af en anden arving eller af boets advokat.

Ved udlevering til privat skifte skal man indlevere forskellige oplysninger til Skifteretten. Der skal indsendes en åbningsstatus med oplysninger om boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Åbningsstatussen skal som udgangspunkt indsendes senest 6 måneder efter dødsdagen. Der skal indrykkes proklama i Statstidende.

I forbindelse med boets afslutning skal der udarbejdes og indleveres en boopgørelse til Skifteretten. Boopgørelsen skal opgøre boets samlede brutto og nettoværdier. Boopgørelsen skal desuden indeholde en beregning af boafgiften samt en arvefordeling mellem boets arvinger. Fristen for indsendelse af endelig boopgørelsen er 15. måneder efter dødsdagen.

Der skal betales en retsafgift på kr. 1.500, når boets nettoformue er under kr. 1.500.000. Såfremt boets nettoformue overstiger kr. 1.500.000, skal der betales en tillægsafgift på kr. 9.000.

Vi tilbyder hos billig-dødsbobehandling fast pris på bobehandling. Prisen afhænger af omfanget af boet og dermed det forventede arbejde med behandling af boet, herunder udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, samt afhændelse af aktiver og fordeling heraf mellem arvingerne.