Hvad er ægtefælleudlæg?

Som længstlevende ægtefælle kan man inden for nogle beløbsgrænser få udlagt det samlede fællesbo. Der vil sige, at der i disse situationer ikke bliver udbetalt arv til arvinger, og der bliver ikke taget hensyn til testamentariske dispositioner. Længstlevende hæfter til gengæld for gælden efter afdøde, dvs. for den samlede gæld i fællesboet.

Længstlevendes ret til at udtage boet er betinget af, at boets samlede formue er mindre end kr. 730.000, såfremt dødsfaldet er sket i 2016.

Hvis man ved gennemgang af den samlede formue bliver opmærksom på, at boets midler er under beløbsgrænserne, er det væsentligt at overveje, om udlæg er en bedre idé end et egentligt skifte eller fx at sidde i uskiftet bo.

Når man opgør boets samlede formue, skal man medregne alt, som ægtefællerne ejede. Det vil sige både bankindeståender, værdipapirer, løn tilgodehavende. Desuden skal livsforsikringer, pensioner og lignende, som bliver udbetalt til den efterladte ægtefælle, medregnes. Alt skal med i opgørelsen; både fælleseje og særeje for både afdøde og den efterladte. Fra den samlede aktivmasse skal fratrækkes fællesboets samlede gæld samt almindelige udgifter til begravelse.

Hvad koster ægtefælleudlæg?

Retsafgiften i forbindelse med ægtefælleudlæg udgør kr. 500. Der skal ikke betales boafgift ved ægtefælleudlæg.

Tidsbegrænsning og andre forbehold

Der er en tidsbegrænset mulighed for at fortryde et ægtefælleudlæg for længstlevende. Dette sker ved henvendelse til Skifteretten, som i disse situationer evt. kan udpege en bobestyrer.

Der skal ved ægtefælleudlæg indrykkes proklama i Statstidende. Indrykning af proklama koster kr. 300. Hvis boets kreditorer ikke anmelder deres krav inden for 8 ugers fristen, bortfalder kravet, og det kan ikke rejses igen overfor længstlevende.

Også insolvente boer kan leveres som ægtefælleudlæg. Det kræver dog Skifterettens godkendelse.
Valget mellem ægtefælleudlæg og skifte med dertil hørende udbetaling af arv til andre arvinger har stor betydning for arvefordelingen efter længstlevende.

Blanketter til anmodning om ægtefælleudlæg skal sendes til Skifteretten og kan hentes her.